sobota 7. srpna 2010

Děkujeme za dřívější léta

všem našim 79 dobrovolníkům za obětavost:
členům výboru a revizní komise,
vedoucím aktivit a táborovému personálu

doc. Ing. arch. Milanu Rejchlovi - synovi spoluautora domu YMCA v HK za pomoc při obnově domu
RNDr. Danielu Jezberovi za sponzorský dar v podobě instalace, zprovoznění a údržby firewallu zdarma
firmě EKONOM (pí Daně Havrdové a Ing. Petru Pilařovi) za pečlivé vedení účetnictví

Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, zejména
Mgr. Miroslavě Smolíkové za obětavou pomoc v oblasti kulturní a vzdělávací
Mgr. Pavle Markové za metodickou pomoc v otázkách dotací
Ing. Martině Pipkové za spolupráci na poli Informačního centra pro mládež

Magistrátu města Hradec Králové, zejména
Ing. Aleně Synkové a Ing. Andree Holmanové za finanční podporu ICM
Mgr. Alexandru Gregarovi, Bc. Karlu Syrůčkovi a Ing. Blance Drbalové za finanční podporu kulturních (zvláště romských) akcí
Mgr. Libuši Majurníkové za pomoc s propagací
RNDr. Janu Vachatovi za finanční podporu ICM a spoluúčast při jeho začátcích 2000
Ing. Zdeňku Čermákovi a Ing. arch. Janu Čiháčkovi za dohled nad opravami domu YMCA v HK

ředitelce Občanského poradenského střediska Mgr. et Mgr. Zuzaně Hlouškové za práci při založení ICM, boj o důstojnější prostory a za redakci časopisu PRIMKA
Mgr. Janu Hlouškovi za cenné právní rady

doc. PhDr. Jaroslavu Šturmovi za přípravu a moderování komponovaného pořadu Hudba zblízka

řediteli Odborného učiliště PaedDr. Liboru Mojžíšovi za pomoc s kostýmy pro skupinu country

Ing. Jiřímu Vlčkovi (bývalému přednostovi OkÚ) za poskytování dopravních služeb

pí Vladimíře Kalábové a pí Boženě Fišerové za věnování potřeb pro ruční práce

panu Vladimíru Kalábovi za průběžnou tvorbu fotografické a filmové dokumentace

Ing. Jaroslavu Kubiasovi za 3 ročníky časopisu National Geographic